MBROJTJA E TË DHËNAVE

1. PRIVATËSIA NË NJË VËSHTRIM
Njoftim i pergjithshem
Njoftimet e mëposhtme ofrojnë një pasqyrë të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale, kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Informacione të hollësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave të renditur nën këtë tekst.

Përmbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e kërkimit të faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit. Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja? Një pjesë e të dhënave mblidhen për të siguruar që faqja e internetit të ofrohet pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar kërkesen tuaj si përdorues. Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja? Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura pa pagesë në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në printim nëse keni pyetje të mëtejshme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të bëni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent. Ju gjithashtu keni të drejtë, në rrethana të caktuara, të kërkoni përpunimin e të dhënave tuaja personale që të kufizohet. Detajet mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave nën “E drejta e kufizimit përgjat përpunimit”.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta.
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet me statistikë. Kjo bëhet kryesisht me cookies dhe të ashtuquajturat program i analizes. Analiza e sjelljes suaj në surf është zakonisht anonime; Sjellja e sërfit nuk mund të gjurmohet tek ju. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Informacione të detajuara për këtë do të gjeni në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave. Ju mund të kundërshtoni këtë analizë. Ne do t’ju informojmë për mundësitë e kundërshtimit të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

2. INFORMACION I PËRGJITHSHËM DHE INFORMACION I OBLIGUAR
Mbrojtja e të dhënave.
Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Nëse përdorni këtë faqe interneti, do të mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ato gjithashtu shpjegohen se si dhe për çfarë qëllimi ndodh kjo. Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim për organin përgjegjës.
Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:
Përfaqësuar nga:
Aik Zegai & Beata Berry

Kontakti
Telefoni: +49 221 67058002
Faks: +49 221 67058003
Email: info@recruitmed.de

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik, i cili, i vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave.
Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur decitivisht. Ju mund ta revokoni pëlqimin që keni dhënë, tashmë në çdo kohë. Një mesazh jozyrtar me E-mail është i mjaftueshëm. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave që ka ndodhur deri në revokim, mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamimi i drejtpërdrejtë (Neni 21 DSGVO) Nëse e drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamimin e drejtpërdrejtë (Neni 21 DSGVO).
Nëse të dhënat përpunohen në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 Shkronja e ose f GDDSGVO, ju keni të drejtë në çdo kohë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë; kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita. Baza ligjore përkatëse mbi të cilën bazohet përpunimi mund të gjendet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Nëse kundërshtoni, ne nuk do t’i përpunojmë më të dhënat tuaja personale të prekura, përveç nëse mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore ( Kundërshtim sipas Nenit 21 Paragraf 1 DSGVO). Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen për të operuar reklama të drejtpërdrejta, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të një reklamimi të tillë; kjo vlen edhe për profilizimin për aq sa lidhet me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse kundërshtoni, të dhënat tuaja personale nuk do të përdoren më për qëllime reklamimi të drejtpërdrejta (kundërshtim sipas Nenit 21 Paragrafi 2 DSGVO).
Nëse të dhënat përpunohen në bazë të Nenit 6 Paragrafi 1 Shkronja e ose f DSGVO, ju keni të drejtë në çdo kohë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për arsye që rrjedh nga situata juaj e veçantë; kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita. Baza ligjore përkatëse mbi të cilën bazohet përpunimi mund të gjendet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Nëse kundërshtoni, ne nuk do t’i përpunojmë më të dhënat tuaja personale të prekura, përveç nëse mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose përpunimi shërben për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore ( Kundërshtim sipas Nenit 21 Paragraf 1 DSGVO).

E drejta e ankimit pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent.
Në rast të shkeljeve të DSGVO-së, personat e prekur kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të zakonshëm të tyre, në vendin e tyre të punës ose në vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta për të paraqitur një ankesë është pa paragjykim ndaj ndonjë mjeti tjetër administrativ ose gjyqësor.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave.
Ju keni të drejtën të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar tek ju ose tek një palë e tretë në një format të përbashkët, të lexueshëm e shkruar me makina/kompjuter. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave te një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm në masën që është teknikisht e realizueshme.
Inkriptimi SSL ose TLS.
Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si operatori i faqes, kjo faqe përdor një SSL apo Kriptimi TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga “”http://”” në “”https://”” dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj. Nëse aktivizohet kriptimi SSL apo TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informata, bllokimi, fshirja dhe autorizimi
brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën të merrni informacion falas për të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave, dhe nëse është e nevojshme, të drejtën për autorizim, bllokim ose fshirje të këtyre të dhënave kurdo. Nëse ju keni pyetje të mëtejshme mbi temën e të dhënave personale, mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në printim.
E drejta e kufizimit të përpunimit.
Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në printim. E drejta e kufizimit të përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:
– Nëse kontestoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ne, zakonisht na duhet kohë për ta kontrolluar këtë. Për kohëzgjatjen e ekzaminimit, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.
– Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur/ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të fshirjes.
– Nëse nuk na duhen më të dhënat tuaja personale, por ju nevojiten për të ushtruar, mbrojtur ose ngritur pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend që të fshihet.
– Nëse keni paraqitur një kundërshtim në përputhje me Nenin 21 Paragrafi 1 DGVO, interesat tuaja dhe tona duhet të peshohen. Për sa kohë që ende nuk janë përcaktuar interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni që të kufizohet përpunimi i të dhënave tuaja personale.
Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna – përveç ruajtjes së tyre – mund të përdoren vetëm me pëlqimin tuaj ose për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore ose për të mbrojtur të drejtat e një personi tjetër fizik ose juridik ose për arsye të përpunohen interesa të rëndësishme publike të bashkimit evropian ose të një shteti anëtar.

“Kundërshtimi ndaj E-maileve promovuese/Reklamues.
Në këtë mënyrë, ne kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit, si dhe të publikohen si pjesë e kërkuar për të dërguar materiale reklamuese dhe informacion të pakërkuara. Operatorët e faqes, rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të reklamave të pakërkuara, të tilla si posta elektronike e padëshiruara *Spam-E-majlave).

3. MBLEDHJA E TË DHËNAVE NË FAQEN TONË
Cookies.
Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookie. Cookies nuk e dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore, efektive dhe të sigurt për përdoruesit. Cookies janë tekste të vogla që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj. Shumica e cookies që përdorim janë të ashtuquajturat “”cookie session””. Ato fshihen automatikisht pas vizitës suaj. Cookie-s të tjera mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj në fund derisa ju ti fshini ato. Këto cookie na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj në vizitën tuaj të ardhshme. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookie-t vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur shfletuesi është i mbyllur. Nëse cookie-t çaktivizohen, funksionaliteti i kësaj faqe interneti mund të kufizohet. Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të ofruar funksione të caktuara që dëshironi (p.sh. funksioni i karrocës së blerjeve) ruhen në bazë të Nenit 6 Para. 1 lit. f DGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Për aq sa ruhen në kompjuter cookie-t të tjerë(p.sh. cookie për analizimin e sjelljes suaj të surfimit), këto trajtohen veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.
COOKIE
cookielawinfo-checbox-analytics
cookielawinfo-checbox-functional
cookielawinfo-checbox-others
cookielawinfo-checkbox-necessary
cookielawinfo-checkbox-performance
viewed_cookie_policy
TYP
0
0
0
0
0
0
KOHËZGJATJA
11 months
11 months
11 months
11 months
11 months
11 months

Këto Cookie-s caktohen nga shtojca e pëlqimit për Cookie-s DGVO. Cookie-s përdoret për të ruajtur pëlqimin e përdoruesit për kompjuter në kategorin “”Analytics””.

Cookie-s është caktuar me pëlqimin e e ruajtjes në kompjuter DGVO për të regjistruar pëlqimin e përdoruesit për kategorin e Cookie-s “”Funksionale””.

Këto Cookie-s caktohen nga Shtojca e Pëlqimit për Cookie-s DGVO. Cookie-s përdoren për të ruajtur pëlqimin e përdoruesit në kompjuter në kategorit “”Të tjera””.

Këto Cookie-s caktohen nga Shtojca e Pëlqimit për Cookie GDPR. Cookie-s përdoren për të ruajtur pëlqimin e përdoruesit për cookie-s të kategorisë “”të nevojshme””.

Këto Cookie-s caktohen nga Shtojca e Pëlqimit për Cookie-s DGVO. Cookie-s përdoren për të ruajtur pëlqimin e përdoruesit për kompjuterin Server të kategorisë “”Performanca””.

Cookie-s caktohen nga shtojca DGVO Cookie-s Consent Plugin dhe përdoret për të ruajtur nëse përdoruesi ka pranuar ose jo përdorimin e cookie-ve. Nuk ruan asnjë të dhënë personale.
Fshi cookies Refuzo cilësimet.

Dosja Server (Shërbyesi)-Log.
Ofruesi i faqeve mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturin server të regjistrimit të serverit, të cilat shfletuesi juaj na i transmeton automatikisht. Këto janë:

– Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit.
-Sistemi operativ i përdorur.
– URL e referuesit.
-Emri i hostit të kompjuterit që hyn.
-Koha e kërkesës së serverit.
-Adresa IP.

Këto të dhëna nuk janë bashkuar me burime të tjera të dhënash. Këto të dhëna janë mbledhur në bazë të Nenit 6 (1) (f) DGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në prezantimin tekniknik pa gabime dhe optimizimin e faqes së tij të internetit – sërverët e regjistrit të serverit duhet të regjistrohen për këtë qëllim.

Formulari për Kontaktin.
Nëse na dërgoni pyetje nëpërmjet formularit të kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari për kërkesë, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. Prandaj, përpunimi i të dhënave të futura në formularin e kontaktit bazohetn ekskluzivisht në pëlqimin tuaj (Neni 6 (1) (a) DGVO). Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë. Një mesazh jozyrtar me e-mail është i mjaftueshëm. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që kanë ndodhur deri në revokimin mbetet e paprekur gjer në revokim. Të dhënat që futni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i fshijmë, ta revokojmë pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – në veçanti periudhat e mbajtjes – mbeten të paprekura.

Afatii ruajtjes – mbetet i paprekur.

Kërkesa me e-mail, telefon ose faks.
Nëse na kontaktoni me E-mail, telefon ose faks, kërkesa juaj duke përfshirë të gjitha të dhënat personale që rezultojnë (emri, kërkimi) do të ruhet dhe përpunohet nga ne me qëllim të përpunimit të kërkesës suaj. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj. Këto të dhëna përpunohen në bazë të nenit 6 (1) (b) të DGVO nëse kërkesa juaj lidhet me përmbushjen e një kontrate ose është e nevojshme për të kryer masat parakontraktore. Në të gjitha rastet e tjera, përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj (Neni 6 Parag. 1 lit. a DGVO) dhe/ose në interesat tona legjitime (Neni 6 Para. 1 pikë. f DGVO), pasi ne kemi një interes legjitim në përpunimin efektiv të kërkesave të drejtuara ndaj nesh. Të dhënat që na dërguat nëpërmjet kërkesave për kontakt do të mbeten me ne derisa të kërkoni fshirjen, revokimin e pëlqimit tuaj për ruajtjen ose qëllimi për ruajtjen e të dhënave nuk zbatohet më (p.sh. pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar). Dispozitat ligjore të detyrueshme – veçanërisht periudhat e ruajtjes ligjore – mbeten të paprekura.
Përpunimi i të dhënave (të dhënat e klientit dhe të kontratës)
Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale vetëm për aq sa janë të nevojshme për krijimin, përmbajtjen ose ndryshimin e marrëdhënies juridike (të dhënat e inventarit). Kjo bazohet në Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja b DGVO, e cila lejon përpunimin e të dhënave për të përmbushur një kontratë ose masa parakontraktore. Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit (të dhënat e përdorimit) vetëm në masën e nevojshme për t’i mundësuar përdoruesit të përdorin shërbimin ose të faturojnë përdoruesin. Të dhënat e mbledhura të klientit do të fshihen pas përfundimit të porosisë ose përfundimit të marrëdhënies së biznesit. Periudhat statutore të mbajtjes mbeten të paprekura.

4. ANALIZA E-TOOLS (E MJETEVE) DHE REKLAMAT
Google Analytics.
Kjo faqe interneti përdor funksionet e shërbimit të analizës së Web-faqes Google Analytics. Ofruesi është Google Ireland Limited (“”Google””), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics përdor të ashtuquajturat “”cookies””. Këto janë datoteka të tekstit që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookie-s në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server tek Google në SHBA dhe ruhet atje. Ruajtja e cookie-s e Google Analytics dhe përdorimi i këtij mjeti analize bazohet në Nenin 6 Paragrafi 1 pika f DSGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes legjitim në analizimin e sjelljes së përdoruesit në mënyrë që të optimizojë si faqen e tij të internetit ashtu edhe reklamimin e tij. Anonimiteti i IP-së. Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimitetit të IP-së në këtë faqe interneti. Si rezultat, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese sipas marrëveshjes për zonën ekonomike evropiane përpara se të transmetohet në SHBA. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP-së do të dërgohet në një server të Google-s në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e sajtit/faqes. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google-s. Shtojca e shfletuesit. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookie-s duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t’ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google-n nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga cookie-s dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar plug-in-in e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Kundërshtim ndaj mbledhjes së të dhënave. Ju mund të parandaloni Google Analytics të mbledhë të dhënat tuaja duke klikuar në lidhjen e mëposhtme. Do të vendoset Server “”opt-out-Cookie-s”” për të parandaluar mbledhjen e të dhënave tuaja në vizitat e ardhshme në këtë faqe interneti: [ga-optout text=”Disable Google Analytics”]. Mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics i trajton të dhënat e përdoruesit në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Përpunimi i porosive Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni Google Analytics. Karakteristikat demografike në Google Analytics Kjo faqe interneti përdor funksionin “”karakteristikat demografike”” të Google Analytics. Kjo lejon që të krijohen raporte që përmbajnë deklarata në lidhje me moshën, gjininë dhe interesat e vizitorëve të faqes. Këto të dhëna vijnë nga reklamat e bazuara në interes nga Google dhe të dhënat e vizitorëve nga ofruesit e palëve të treta. Këto të dhëna nuk mund t’i caktohen një personi specifik. Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion në çdo kohë nëpërmjet cilësimeve të reklamave në llogarinë tuaj të Google ose në përgjithësi të ndaloni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics siç përshkruhet në pikën “”Kundërshtim ndaj mbledhjes së të dhënave””. Periudha e ruajtjes. Të dhënat e ruajtura nga Google në nivelin e përdoruesit dhe të ngjarjeve që janë të lidhura me Cookie-s, ID-të e përdoruesve (p.sh. ID-ja e përdoruesit) ose ID-të e reklamave (p.sh. cookie DoubleClick, ID-ja e reklamave në Android) fshihen pas 14 muajsh të anonimizuar. Ju mund të gjeni detaje për këtë në lidhjen e mëposhtme: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. PLUGINS AND TOOLS – DHE MJETET
YouTube me privatësi të zgjeruar.
Faqja jonë e internetit përdor shtojca nga faqja e internetit YouTube. Operatori i faqes në internet është Google Ireland Limited (“”Google””), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Ne përdorim YouTube në modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave. Sipas YouTube, kjo mënyrë do të thotë që YouTube nuk ruan asnjë informacion për vizitorët në këtë faqe interneti përpara se ata të shikojnë videon. Megjithatë, mënyra e zgjeruar e mbrojtjes së të dhënave nuk përjashton domosdoshmërisht transferimin e të dhënave te partnerët e YouTube-s. Kjo është mënyra se si YouTube krijon një lidhje me rrjetin Google DoubleClick, pavarësisht nëse jeni duke parë një video. Sapo filloni një video në YouTube në faqen tonë të internetit, krijohet një lidhje me serverët e YouTube-s. Serveri i YouTube-s informohet se cilat nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube. Për më tepër, YouTube mund të ruajë cookie-s të ndryshme në pajisjen tuaj përfundimisht, pas fillimit të një videoje. Me ndihmën e këtyre cookie-s, YouTube mund të marrë informacione për vizitorët në faqen tonë të internetit. Ky informacion përdoret ndër tjerat për të mbledhur statistikat e videove, për të përmirësuar përdorshmërinë dhe për të parandaluar përpjekjet e mashtrimit. Cookie-s mbeten në pajisjen tuaj përfundimisht derisa t’i fshini ju ato. Nëse është e nevojshme, pas fillimit të një videoje në YouTube, mund të aktivizohen operacione të mëtejshme të përpunimit të të dhënave, mbi të cilat ne nuk kemi asnjë ndikim. YouTube përdoret në interes të një prezantimi tërheqës i ofertave tona online. Kjo përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 (1) (f) DGVO. Mund të gjeni më shumë informacionr rreth mbrojtjes së të dhënave në YouTube në deklaratën e tyre për mbrojtjen e të dhënave në: https://policies.google.com/privacy?hl= de.de
More about this source textSource text required for additional translation information
Send feedback.
Side panels.

Vimeo
Faqja jonë e internetit përdor shtojca nga portali video Vimeo. Ofruesi është Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Nëse vizitoni një nga faqet tona të pajisura me një shtojcë Vimeo, do të krijohet një lidhje me serverët Vimeo. Serveri Vimeo informohet se cilat nga faqet tona keni vizituar. Për më tepër, Vimeo merr IP adresën tuaj. Kjo vlen edhe nëse nuk jeni regjistruar në Vimeo ose nuk keni një llogari Vimeo. Informacioni i mbledhur nga Vimeo transmetohet në serverin Vimeo në SHBA. Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj Vimeo, ju mundësoni Vimeo të caktojë sjelljen tuaj të surfimit drejtpërdrejt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj Vimeo. Vimeo përdoret në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të nenit 6 (1) (f) GDPR. Informacione të mëtejshme mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjeni në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Vimeo në: https://vimeo.com/privacy.

Fontet e uebit të Google.
Kjo faqe përdor të ashtuquajturat shkronja të internetit të ofruara nga Google për shfaqjen uniforme të shkronjave. Fontet e Google janë instaluar në nivel lokal. Nuk ka asnjë lidhje me serverët e Google-s.

OpenStreetMap
Ne përdorim shërbimin e hartës OpenStreetMap (OSM). Ofruesi është Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, mbretëria e bashkuar. Nëse vizitoni një faqe interneti në të cilën është integruar OpenStreetMap, p.sh. adresa juaj IP dhe informacione të tjera në lidhje me sjelljen tuaj në këtë faqe interneti do t’i përcillen OSMF-së. OpenStreetMap mund të ruajë cookie në shfletuesin tuaj për këtë qëllim. Këto janë skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t’ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti. Vendndodhja juaj gjithashtu mund të regjistrohet nëse e bëni këtë në cilësimet e pajisjes suaj – p.sh. në telefonin tuaj celular. Ofruesi i kësaj faqeje nuk ka asnjë ndikim në këtë transferim të të dhënave. Detajet mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të OpenStreetMap nën lidhjen e mëposhtme: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy. OpenStreetMap përdoret në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona online dhe për të lehtësuar gjetjen e vendeve që kemi treguar në faqen e internetit. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 (1) (f) GDPR.

FJALORFENCA
Kjo faqe përdor shtojcën e sigurisë WORDFENCE për të mbrojtur faqen e internetit nga sulmet e hakerëve etj. Ofruesi është DEFIANT, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104. Marrëveshja e dhënë për përpunimin e të dhënave në përputhje me GDPR është lidhur. WORDFENCE aktualisht përdor tre cookie-s dhe më poshtë është një shpjegim se çfarë bën çdo cookie, kush e vendos cookie-n dhe pse cookie ndihmon në mbrojtjen e sajtit. wfwaf-authcookie-(hash) Çfarë bën: Ky cookie përdoret nga muri i zjarrit WORDFENCE për të kryer një kontroll aftësie te përdoruesit aktual përpara se të ngarkojë WordPress. Kush e merr këtë cookie: Ky cookie është caktuar vetëm për përdoruesit që janë në gjendje të hyjnë në WordPress. Si ndihmon ky cookie: Me këtë cookie, muri i zjarrit WORDFENCE njeh përdoruesit e regjistruar dhe u lejon atyre akses më të madh. WORDFENCE gjithashtu mund të njohë përdoruesit që nuk janë identifikuar dhe të kufizojë aksesin e tyre në zonat e sigurta. Cookie i tregon murit të zjarrit se çfarë niveli hyrje ka një vizitor për të ndihmuar murin e zjarrit të marrë vendime të zgjuara se kë të lejojë dhe kë të bllokojë. wf_loginalerted_ (hash) Çfarë bën: Ky cookie përdoret për të njoftuar administratorin e WORDFENCE kur një administrator identifikohet nga një pajisje ose vendndodhje e re. Kush e merr këtë cookie: Ky cookie është caktuar vetëm për administratorët. Si ndihmon ky cookie: Ky cookie ndihmon operatorët e faqes së internetit të dinë nëse një hyrje nga administratori ka ndodhur nga një pajisje ose vendndodhje e re. wfCBLBypass Çfarë bën: WORDFENCE i ofron një vizitori të faqes mundësinë për të anashkaluar bllokimin e shteteve duke hyrë në një URL të fshehur. Ky cookie mund të përdoret për të gjurmuar se kush lejohet të anashkalojë bllokun e vendit. Kush e merr këtë skedar cookie: Kur hini në një url të fshehur e përcaktuar nga administratori i faqes, ky cookie përdoret për të verifikuar që përdoruesi mund të hyjnë në faqe nga një vend i kufizuar nga bllokimi i vendit. Kjo do të vendoset për këdo që njeh URL-në që lejon anashkalimin e bllokimit të paracaktuar të shtetit. Ky cookie nuk është caktuar për dikë që nuk e njeh URL-në e fshehur për të anashkaluar bllokimin e shtetit. Si ndihmon ky cookie: Ky cookie u jep pronarëve të faqeve të internetit mundësinë për të lejuar përdorues të veçantë në vendet e bllokuara edhe pse vendi i tyre është bllokuar. Më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të DEFIANT-IT: https://www.WORDFENCE.com/privacy-policy/